2023 EKYS İle İlgili Merak Edilen Sorular ve Cevaplar

2023 MEB EKYS (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) İle İlgili Merak Edilen Sorular ve Cevaplar

YÖNETİCİ ATAMA 22.11.2022, 08:23
2023 EKYS İle İlgili Merak Edilen Sorular ve Cevaplar

Abdullah BOZOK tarafından hazırlanan ve haber.webdeogren.com web sitesinde yayımlanan soru-cevap haberini sizlerle paylaşıyoruz:

MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

1. Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar Nelerdir?

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.

ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

d) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

e) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

f) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

(2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmaz.

2. Müdür Olma Şartları Nelerdir?

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

3. Müdür Başyardımcısı veya Müdür Yardımcısı Olma Şartları Nelerdir?

Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

4. 2023 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Takvimi Nasıldır?
Başvuru Tarihi: 

Geç başvuru günü: 
Sınav Tarihi : 
Sonuç Açıklama Tarihi: 

5. Yazılı Sınavda Kaç Soru Sorulacaktır?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

6. Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür: %20.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.

c) Değerler eğitimi: %10.

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.

d) Eğitim bilimleri: %30.

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20.

7. Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler sınava başvuru yapabilecek midir?

Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.

8. Sözleşmeli Öğretmenler Sınava Girebilecek midir?

Öğretmenlikte 2 yılını doldurmuş sözleşmeli öğretmenler sınava girebilecektir.

9. Yazılı Sınavda Baraj Var mıdır?

MADDE 18 -(1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

10. Yazılı Sınavlar Ne Kadar Geçerlidir?

(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

11. Sınava girebilmesi süresi hesabı nasıldır?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.

Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan . .2023 tarihi esas alınacaktır.

12. Müdür Yardımcılığında 1 Yılım Dolmadan Sınava Girebilir mi?

Kılavuz ve yönetmeliğe göre giremez. Bu durumda sınava girmiş olsanız da ilk defa sınavla atama döneminde  mülakat  başvuru esnasında sınav başvuru son günü baz alacağı için 2023 mülakatına çağrılmazsınız.

13. Müdür yardımcısı olarak bir yılı doldurduktan sonra sınava girerek müdürlük için başka okul tercihi yapılabilir mi?

Müdürlük için tercihte bulunabilir. Müdür yardımcısı olarak başvuramaz. Yönetmeliğin “Yazılı Sınav” başlığında bir üst kadro için der.

14. İdarecilikten istifa ettim. Bir yılım dolmadan sınava girebilir miyim?

Ösym ile Meb arasında entegre bir sistem olmadığından sınava girebilirsiniz; ama şartları taşımadığınız için o yıl tercih yapamazsınız. Puanınızı ilgili süre zarfında şartlarınızın oluştuğu bir sonraki yıl kullanabilirsiniz.

15. Sınava girip geçerli not alındıktan sonra mazeret veya isteğe bağlı vb. durumlarla başka ile tayini çıkanları sınavı o ilde geçerli midir?

Evet bu güne kadar tüm sınavlar geçerli olmuştur.

16. Daha önce müdürlük veya müdür yardımcılığını asaleten yapıp şuan öğretmen olarak görev yapanlar hangi sınava girecektir?

Müdürlük veya müdür yardımcılığı sınavı aynı anda yapılacağı için tek sınava girilecektir ve atama dönemi hangi kadroya istenirse ona başvuru yapılabilecektir.

17. 2023’te isteğe bağlı il dışı veya mazerete bağlı il dışı tayin isteyeceğim. Sınav puanımı gittiğim yerde kullanabilir miyim?

Mülakat takviminden önce atamalar yapılırsa kullanabilir; ancak son üç yıl takvimler çakıştığı için kullanılamadı.

18. Aynı sınav puanımla hem müdür hem müdür yardımcılığı başvurusunda bulunabilir miyim?

Aynı atama döneminde her iki kadroya da başvuru yapılmayacaktır, tek kadroya başvuru yapılacaktır.

19. Ek 2 ile müdür yardımcılığına başvurup görev sürem 4 yıl daha uzatıldı. Sınavla ilk defa müdür yardımcılığına başvurabilir miyim?

Aynı atama döneminde aynı unvanla hem ek 2 ile yöneticiliğe devam edip  hem de sınavla ilk defa görevlendirilmeye başvuru yapılamayacaktır.

Yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan görevlendirmeye hak kazananlar, ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamaz. (Madde 32/9)

20. Sözlü mülakat konuları nelerdir?

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları
MADDE 23 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konuları (mevzuat ve genel kültür): %20,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,

c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %20,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,

yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

21. Ortaokul Branş öğretmeniyim. Hangi kurumlara yönetici başvurusu yapabilirim?

Madde 5  c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

22. Norm fazlası idarecilerin görevlendirme durumları nasıldır.

Madde 39.2: İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu kapsamda başka eğitim kurumlarına görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar. Bu konumda olanlardan kalan görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamak istemeyenler ile diğer eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

23. Okulum normal ortaokul iken dönüştürülerek başka kurum olarak eğitime devam etme kararı aldı. Yönetici görevlendirme durumum nasıldır.

Madde 35. (6) Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar.

24. Görev yaptığım okulum kapatıldı. Yöneticilik durumum ne olacak?

Madde 35 (5) Kapatılan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak öncelikle görevlendirilirler. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

25. Sınıf öğretmenleri tercihlerinde ana okullarını tercih edebiliyor mu?
Hayır edemez

Madde 5  c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

26. ilk defa görevlendirme isteğinde bulunanlarda ek1 dahil mi?

EVET. 1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir.

27. İHL ve Meslek liselerine yönetici ataması nasıl yapılır?

Madde-6.2:

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

28. Geçici Görevlendirme ile 1 yıldan fazla parça parça veya tek sefer olmak üzere görevlendirme çalışan müdür yardımcısı müdürlük için tercihte bulunabilir mi?

Hayır bulunamaz. Geçici görevlendirme ve/veya vekâleten yapılan idarecilik süreleri dikkate alınmaz.

29. Zorunlu görev bölgesinde bulunanlar ilk defa görevlendirmede zorunlu olmayan okulları da yazabilir mi?

Hayır yazamaz. Madde 5 f fıkrası: Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak. eşi zorunlu hizmeti bitirdiği halde diğer eş zorunlu hizmette ise “erteleme” olayı olmaz. ya da çalıştığınız yer zorunlu hizmet değilken daha sonra zorunlu hizmet kapsamında girmişse ve siz de zorunlu hizmeti “yapıyor” olarak tamamlıyorsanız zorunlu hizmetten başka yer yazamazsınız.

30. Parça parça 1 yıldan fazla müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptım. Müdürlük için tercih bulunabilir miyim?

Evet, müdür yetkili öğretmenlik görevleriniz  parça parça da olsa müdürlük için tercihte bulunabilirsiniz.

31.Yönetici olarak zorunlu hizmet kapsamındaki okullarda görev yaptığımız süreler  zorunlu hizmet görev süresinden sayılıyor mu?

Yönetmeliğin 5.1 maddesinin (f) bendine göre zaten zorunlu hizmeti tamamlamayanlar zorunlu hizmet kapsamındaki okulları tercih edemeyeceği için görev yapılan süreler otomatik olarak zorunlu hizmetten sayılır

33. İlkokul ve ortaokul aynı binada veya aynı bahçede farklı binalarda ise okul müdürü olarak hangisini tercih etmeliyim veya hangi okula müdür normu verilir?

Norm kadro yönetmeliğinin 5 maddesi;
(3) Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olana müdür norm kadrosu verilir.
(4) Aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki özel eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumu için bir müdür norm kadrosu verilir.

33. İlkokul ve ortaokul aynı binada veya aynı bahçede farklı binalarda ise müdür yardımcısı olarak hangisini tercih etmeliyim veya hangi okula müdür yardımcısı normu verilir?

Bu tür okullarda öğrenci sayısı hangisinde fazla ise müdür yardımcılığı kadrosu o okuldadır. her iki okulda öğrenci sayısı 100 ün üzerinde ise her iki okula da müdür yardımcısı normu verilir.

İlkokul müdür yardımcısı norm kadrosu
MADDE 8- (1) İlkokullarda, öğrenci sayısı;
a) 100-601’e kadar 1,
b) 601-1201’e kadar 2,
c) 1201-1801’e kadar 3,

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdür yardımcısı norm kadrosu
MADDE 9- (1) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında, öğrenci sayısı;
a) 501’e kadar 1,
b) 501-1001’e kadar 2,
c) 1001-1501’e kadar 3

34. İlk defa görevlendirileceklere de +5 puan  veriliyor mu ve hangi okullar için hangi branşlara veriliyor?

Müdürlüğe ilk defa görevlendirme
MADDE 24 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara,

ç) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana ayrıca dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formuna göre değerlendirme puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(6) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.

(7) Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

35. Okul müdürlerine verilen +5 puan müdür yardımcıları içinde geçerli mi?

(1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formuna göre değerlendirme sonucu alınan puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(5) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.

(6) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

36.Geçmiş yıllarda 1 yıldan az kadrolu müdürlük yaptım. Yine sınavla ilk defa başvuruda müdürlük tercihinde bulunabilir miyim?

Evet başvurabilirsiniz. Geçmiş yıllarda Müdürlük yapmış olmak yeterli.
Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
…..

fakat müdürlüğü bırakalı bir yıl dolmadı ise müdürlük başvurusunda bulunamazsınız.

37. Hangi kurumlarda kadın müdür yardımcılığı önceliği vardır.

Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin 32 maddesinin;

(5) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarından 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlara yapılacak müdür görevlendirmesinde, alan önceliği dikkate alınır.

(6) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(7) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, erkek öğretmenler arasından da görevlendirme yapılabilir.

38. Kendi isteği ile yöneticilik görevinden ayrılanlar kaç yıl yöneticilik  başvurusu yapamaz?

Madde- 37: (2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz

.39. Adli veya idari soruşturma nedeniyle ile yöneticilik görevinden alınanlar kaç yıl yöneticilik  başvurusu yapamaz?

Yöneticilik görevinden alınma
MADDE 38 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen eğitim kurumu yöneticileri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

40. Geçmiş yıllarda 1 yıldan fazla müdür yetkili öğretmenlik yaptım. Ek1 ile müdürlüğe müracaat edebilir miyim?

Hayır. Sınava girip barajı geçmeniz durumunda ilk defa müdürlüğe veya müdür yardımcılığına müracaatta bulunabilirsiniz.

41. Sözlü sınavda baraj var mıdır?

Sözlü sınav
MADDE 24 – (1) Yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 23 üncü maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

42. İl Dışı tayinle gittiğimiz yerde mülakata başvurup tercih yapmazsak ya da tercih yapıp yerleşemez isek sınav puanımız yanar mı?

Eğer takvimler çakışmaz ise hayır yanmaz tercihte bulunabilirsiniz

43. Eş durumundan idareciliği bırakıp tayin istedim. Gittiğim yerde bir yıl bekleme şartı var mıdır?

Yönetmeliği 37. maddesinin 2.fıkrasında belirtilen mazeret durumlarına göre ilişik kesildiği için bir yıl bekleme şartı yok.
(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 36. maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz

44. Alan değişikliği ile idarecilikten ayrıldım. tekrar yönetici mülakatlarına girebilmek için bir yıl bekleme şartı var mıdır?

(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz

45. Branşı İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar olan öğretmenler hangi okulları tercih edebilir?.

Bu tür branşı olan öğretmenler ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve Liseleri tercih edebilirler fakat her birinin ayrı ayrı okullarda önceliği vardır.
misal Din Kültürü öğretmeni imam hatip ortaokulu tercih ettiği zaman puanı ne olursa olsun diğer branşlara bakmaz ve müdür yardımlığı kadrosu 1 ise din kültürünün, birden fazla kadrosu varsa en az birini Din Kültürü branşından yerleştirir. bu konuları önceki sorularımızda açıklamıştık.

46. 4 Yıllık görev sürem doldu. Ek 2 ile yeniden görevlendirme isteğinde tercihlerime yerleşemezsem sınavla ilk defa atamaya başvurabilir miyim?.

4 yıllık görev süresi dolup ister il içi il dışı yer değiştirerek yöneticiliği bıraksanız, ister ek 2 ile tercihte bulunup tercihlerine yerleşmemiz olsanız, isterse hiç tercihte bulunmamış olsanız sınavla atamaya başvurmak için bir yıl bekleme şartı yoktur.

47. Yöneticilik görevinden ayrılanların öğretmenliğe hangi okullarda döneceği durumu.

Yöneticilik görevinden ayrılma
MADDE 37 – (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

48. İlk defa yönetici başvurusunda öğretmen olarak çalıştığımız kendi okulumuzu tercihlerde yazarsak ek puan var mı?

Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilmelerde kendi çalıştığın kurumu tercih etmeden dolayı ek puan bulunmamaktadır.

49. A ilinde sınava giren öğretmen il dışı tayinle B iline gitti. Mülakata nerde girer?

Mülakat başvuruları alındığında kadronuzun bulunduğu ilde girersiniz.

50. Geçmiş yıllarda bir yıldan fazla görevlendirme müdür yardımcılığı yaptım. Müdürlüğe başvuru yapabilir miyim?

Yönetmeliğin başvuru şartlarındaki “yöneticilik yapmış olmak “idarecileri kadrolu veya 4 yıllığına görevlendirme usullerine göre yöneticilik olduğundan görevlendirme çalışılan sürelerle müdürlüğe veya yine müdür yardımcılığına başvuru yapılmaz.

51. Yöneticiler il dışı tayin isteyebilir mi. İsterlerse gittikleri ile hangi unvanla giderler?

Yöneticiler yönetici olarak il dışı tayin isteyemezler. Yönetmelik buna izin vermiyor. Fakat yöneticiler il dışı tayin isteyip tayinleri gerçekleştiğinde öğretmen olarak giderler.

52.  Mülakatlar yaz tatiline denk gelmesi durumunda istediğimiz ilde mülakata girebiliyor muyuz?

Mülakatlar bulunduğunuz ilin komisyonlarından oluşacağı için kadronuzun bulunduğu ilde gireriniz.

53.Vekaleten geçirilen süreler hangi kadroya dahil ediliyor.

Öğretmenken müdür yardımcılığına vekalet edilmişse süreler öğretmenliğe,
Müdür Yardımcı iken okul müdürlüğüne vekalet ise müdür yardımcılığına,
öğretmenken okul müdürlüğüne vekalet etmişse öğretmenlikten geçen sürelere dahil edilir.

54. Askerlikte geçen süreler dahil edilir mi?

Asker öğretmen süreleri öğretmenliğe dahil edilir. Yedek subay ve kısa dönem askerlik dahil edilmez.

55. Doğum sonrasında alınan aylıksız izinler sürelere dahil mi.?

Doğum sonrası alınan aylıksız izinler öğretmenlikte geçen sürelere dahil edilmez.

55.Görevlendirme puanı eşitliği halinde nasıl görevlendirme olacak?

Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formuna göre değerlendirme sonucu alınan puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir..

56. 2022 EKYS ile Müdür Yardımcısı oldum Sınava girebilir miyim?

Sınav başvuru kılavuzunda başvuru son gün itibari ile bir yıl müdür yardımcılığı yapmış olmak şartı bulunmaktadır. Sınava girseniz de Haziran veya Temmuz ayında yapılacak mülakatlara katılmazsınız. Yani sınav puanınızı bu yıl kullanamazsınız.

57. Müdür Yardımcısı İken  sınava girip başka  okul tercih olur mu?
Hayır olmaz.
Sadece 4 yılınız dolup Ek 2 ile yerleşemezseniz sınav puanı ile ilk atamaya başvuru yapabilirsiniz

58. Müdür iken sınava girip başka okul tercih olur mu?
Hayır olmaz.
Sadece 4 yılı bitip Ek 2 ile yerleşemezseniz sınavlı atamaya başvurursunuz.

59. 2021-2022 EKYS’ ye girenler 2023 EKYS’ye girmeden mülakata girebilir mi?

Evet kullanılmayan 2021 ve 2022 yıllarına ait eski puanlar 3 yıl geçerlidir, girebilir.

60. 2023 EKYS’ye girsem eski puanım yanar mı?

2021-2022 yıllarında sınava girip kullanmamışsanız yanmaz. Hangisi yüksekse o sınav puanını  kullanırsınız.

61. İlk defa bu yıl müdür yardımcılığına başlayanlar müdürlük mülakatına girebilir mi?

ilk defa bu yıl müdür yardımcısı olanlar bilindiği üzere Eylül ayında göreve başladı. Sınav başvuru son günü itibariyle bir yıllık müdür yardımcılığı süresi dolmadığı için süre şartı tutmuyor. Dolayısıyla müdürlük şartlarını taşımadığı için sınava giremez. Girse bile mülakat Temmuz Ağustos ayında yapılırsa süresi yetmez

62. Geçen yıl sınava ve mülakata girmedim. Mülakat puanımla birlikte görevlendirme puanımı 2023 yılında kullanabilir miyim?

MADDE 28 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

Bu durumda eski müdür ve müdür yardımcısı mülakat puanları Yazılı sınav başvuru tarihi ilk günü geçerliliği sona erecektir.

63. Daha önce bir yıldan fazla idareciliği olanın 2022 EKYS ile müdür yardımcısı olmuş biri müdürlük sınavına girebilir mi?

Bir yıldan fazla yöneticilik süresi olduğu için sınava girip mülakata da girebilir

64. Sınav başvuru ekranında müdür veya müdür yardımcılığı tercihi var mı?

Hayır yok. Her iki kadro için tek müracaat olacak. Mülakatta hangi kadro içinse o zaman kadro tercihi belirtilecek

65. Mevcut idarecilerde başvuru ekranındaki MEB’de öğretmen kutucuğunu işaretleyecek mi?

Evet, herkes işaretleyecek.

66. Mevcut idareci olan biri il dışı veya il içi isteğe bağlı yer değiştirirse mülakata girebilir mi?

Hayır. Bir yıl beklemesi gerekir.

67. Sınav Puanı ile Hem müdürlük hem müdür Yardımcılığına şartlarını taşıyorum İkisine de Yapabilir miyim?

MEBBİS mülakata başvurusunda birinden birini tercih etmek zorundasınız

68. Eşim  Zorunlu hizmeti bitirmedi bende zorunlu hizmette çalışıyorum. Eşim zorunlu hizmette olduğu için ben zorunlu hizmet dışı yerleri de yazabilir miyim?

Yönetici görevlendirme takvimi ilk defa sınavla atanacaklar için tercih süreci ve atama günü itibariyle zorunlu hizmeti bitirmeyenler, zorunlu hizmet dışı tercih yapamaz.

 Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

maddesine göre ya ertelenmiş ya da muaf olmak lazım. eşi zorunlu hizmette olanlar kendisi de hali hazırda zorunlu hizmet okulunda çalışıyorsa bu durumda erteletme de yapılmamaktadır. Kaynak: Öğretmen atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

69. Yeniden atama yapıldıktan sonra ilk atama yapılana kadarki süreçte yönetici açığı oluşur mu? Yoksa yeniden atama yapıldıktan sonra kalan yerler mi bize açılır?

Yeniden atama yapıldıktan sonra ilk defa atama için o an açıklanan boşluk ne ise ilk atamaya o boşluklar geçerli. O sırada emekli, vefat, istifa, es durumu veya isteğe bağlı yer değiştirme nedeniyle boşalan okullar gösterilmez.

70. Eylülde idareci olarak atandım diyelim. Bir sonraki sene öğretmen olarak il içi isteyip tekrar başka bir okula geçebilir miyim?

Evet, yöneticilikten öğretmenliğe geçişte 3 yıl şartı yok.

71. Geçmiş yıllarda bir yıldan fazla idareciliği olup il dışı yer değiştirme ile farklı ile gidenler “yeniden görevlendirmeye mi yoksa ilk atamaya mı başvurur?

İl dışı gitmiş olduğu için yönetmeliğe yöneticiliği düşer. Bu yüzden ” ilk defa yönetici başvurusuna ” başvurmalıdır

72. Proje okulunda 4 veya 8. Yılını dolduranlar yeniden görevlendirmeye başvurabilecek mi?

Hali hazırda proje okulunda çalışan 4 ve 8 yılı dolmuş yöneticiler yeniden atamaya başvurabilecekler. Fakat daha önce proje okulunda yönetici olarak çalışıp öğretmenliğe dönenler yeniden atamaya başvuramaz. Bu durumdakiler sınava girip barajı geçmişse sınavla atamaya başvurabilir.

73. A B C D ne anlama gelmektedir.

A: Branşına göre müdürlere +5 puan
B: Şuan kendi yöneticilik yaptığı okul
C: Kadın öncelikli okullar
D: Görevlendirme puanı

74. Şuan zorunlu hizmette çalışıyorum eşim zorunlu hizmeti bitirdi. ben erteletme yaparak zorunlu hizmet dışı okulları yazabilir miyim?

Şuan zorunlu hizmette çalışıyorsanız eşiniz bitirse de erteleme yapamazsınız. Dolayısı ile zorunlu hizmette iseniz zorunlu hizmet dışı yeri yazamazsınız.

75. Yöneticilik başvurusu ile mazeret yer değiştirmeleri aynı tarihlere denk geliyor. İkisine de başvurabilir miyim?

İl içi yer değiştirmede başvuru yapabilirsiniz. İl dışı mazeret yer değiştirmelerinde hangi ilde iseniz o ilde mülakata girmeniz ve o ilde tercih yapmanız gerekir

76. 4 ve 8 yıllık görev suresi hesabı nasıl yapılır?

Her yıl karne günü baz alınır.
16 Haziran 2023 itibariyle geriye yönelik hesap edeceksiniz.
Misal 1 Temmuz 2019’den sonra göreve başlamışsanız 16 Haziran 2023’te 4 yıl dolmuyor. Dolayısı ile bir sonraki eğitim öğretim yılı karne gününe sarkıyor. (4 yıl +1)
Aynı şekilde Ağustos, Eylül, Ekim ayı için başlayanlar içinde durum aynı. Yani kısacası Haziran karne gününe göre 4 yılın dolup dolmadığını hesap edebilirsiniz.
16 Haziran 2019’den önce göreve başlamış olsaydınız 16 Haziran 2023’te 4 yıllık listeye girerdiniz.

Yöneticilik görev süresi hesaplanması
MADDE 33 – (1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda geçen sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Bu durumda olanların yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(3) Yönetici olarak görev yapmakta iken diğer eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu görev süreleri ile yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilir.

 77. Müdür başyardımcısı bu atamada tercih yapabilir mi ya da süreç nasıl işler?

Evet yapabilir.

78. Puanımız MEBBİS’te görünmüyor, nasıl bakabiliriz?

Puanlar mülakata başvururken Başvuru işlemleri> Yönetici görevlendirme başvurusu ( ilk defa ) butonundan girince görünecektir.

79. Yönetici olarak atandıktan sonra istifa edersem gittiğim okulda kaç yıl çalışmam lazım?

Yöneticilikten istifa durumunda aynı ilçede açık okul varsa o okula geçersiniz. Gittiğiniz okulda 3 yıl çalışmadan il içi tayin isteyemezsiniz.

 80. Bir önceki yıl aldığım puanımı kullanabilir miyim?

Bir önceki yıl aldığınız puanı kullanmamışsanız bu yıl kullanabilirsiniz. Her yazılı puan bir defaya mahsus kullanılabilir.

Madde- 18.

(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı bir defadan fazla kullanılamaz. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

81. Adli veya idari soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınanlar kaç yıl sonra idarecilik sınavına girebilirler?

Yöneticilik olarak görevlendirileceklerde aranan genel şartların ifade edildiği 5. Maddenin (e) fıkrasına göre Adli veya idari soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınanlar 4 yıl geçmeden idarecilik başvurusunda bulunamazlar.

e) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak. 

82. Puanımı daha önce müdür yardımcılığı için kullanıp atandım. Puanımın üzerinden 3 yıl geçmedi, aynı puanımı müdürlük için de kullanabilir miyim?

Hayır kullanamazsınız, sınav puanı bir defaya mahsus kullanılabilir.

Madde- 18.

(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı bir defadan fazla kullanılamaz. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

83. Mülakata başvurdum fakat memleketime gittiğim için mülakata giremedim. Mülakatıma 0 verilirse yazılı puanım yanar mı?

Hayır yanmaz, ister mülakata girin yüksek puan alın isterse de hiç girmeyin, o yazılı puanınız ile atanmadığınız sürece puanınız yanmaz 3 yıl geçerliliğini korur.

84. Beden Eğitimi öğretmeninin spor lisesine, görsel sanatlar öğretmeninin güzel sanatlar lisesine tercihinde daha önce öğretmen olarak bu okullara atanma şartlarını yerine getirme koşulu aranır mı?

Hayır böyle bir koşul yoktur. Daha önceki yönetmelikte böyle bir şart olmasına karşın yeni yönetmelikte bu hususa açıklama getirilmiştir.

Madde-5:

(2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmaz.

85. Beden Eğitimi öğretmeninin spor lisesine, görsel sanatlar öğretmeninin güzel sanatlar lisesine daha önce öğretmen olarak bu okullara atanma şartlarını yerine getirmediği halde idareci olarak atanırsa daha sonra istifa edip aynı okulda öğretmen olarak kalabilir mi?

Hayır kalamaz.

MADDE 40 – (1) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumunda görev yapmakta iken yöneticilik görevi herhangi bir nedenle sona erenlerden yönetici olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmak isteyenlerde, geçerlilik süresi sona ermemiş olması kaydıyla daha önce bu eğitim kurumlarına aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranır.

86. yönetici atama şartlarını taşımadığım halde sınava girersem bu puanımı sonraki iki yıl için kullanmak üzere sınava girebilir miyim? Girsem puanımı kullanabilir miyim?

Giremezsiniz. Girseniz de kullanamazsınız.

MADDE 18 – (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen ŞARTLARI TAŞIYANLAR ARASINDAN yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır.

Burada atıf yapılan 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeler yönetici olarak atanma kriterleridir.

87. 2019 ve 2020 yıllarındaki sınav puanımı 2023’te kullanabilir miyim?

Hayır kullanamazsınız. 2019 (2019-2020-2021 yıllarında) ve 2020 (2020-2021-2022 yıllarında) yıllarındaki sınav puanları (üç yıl) kullanıldı.

88. Ek-1 ve Ek-2 hangisini kullanacağım?

Ek-1 İlk defa müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olacak olanlar,

Ek-2 ise Yeniden Görevlendirme müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olacak olanlar kullanacak.

NOT: 2023 EKYS Kılavuz ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine göre hazırlandı

Abdullah BOZOK

Kaynak: haber.webdeogren.com

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
Memur maaşlarına yapılacak yüzde 49,25 Zam Yeterli Mi?
Memur maaşlarına yapılacak yüzde 49,25 Zam Yeterli Mi?
Namaz Vakti 25 Şubat 2024
İmsak 06:14
Güneş 07:39
Öğle 13:22
İkindi 16:24
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 27 70
2. Galatasaray 26 69
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 26 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Adanaspor 24 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. Wolves 26 38
9. Newcastle 26 37
10. West Ham United 25 36
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Brentford 25 25
16. Nottingham Forest 26 24
17. Everton 26 21
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Barcelona 26 57
3. Girona 25 56
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9