MEB'den ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' Konulu Resmi Yazı

MEB Personel Genel Müdürlüğünün ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu ve 06.04.2022 tarihli yazısı Ogretmenmeb.com'da...

SENDİKALAR 07.04.2022, 13:44
MEB'den ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' Konulu Resmi Yazı

Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30’uncu maddesinde; "Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.

Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca Mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Kurumlarıntetşakşirlatlar ı, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; kamu görevlisinin, bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini ifade edeceği belirtilmiş; 25’inci maddesinde ise; "Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14'üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder." denilmiştir. www.ogretmenmeb.com

Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan sendika aidatları ile ilgili duyuruda; "Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra (Mayıs ayı maaşından sendika kesintisi yapılmayanlar) Mayıs ayının 15'ine kadar herhangi bir sendikaya yeni üye olan personel için, personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan Bordro Bilgi Girişi Formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacaktır." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızın taşra teşkilatında 2022 yılı yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1- İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlükleri;

 1. Sendikadan istifa, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-3

Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formunun işyeri gelen evrak kaydına işlendiği tarihten başlayarak otuz gün sonra geçerli olacağından, üyesi oldukları sendikalardan istifa edenlerin bu süre içindeki maaşlarından üyelik ödentisi kesintisi yapılması,

 1. Sendika üyesi olmak isteyenlerden, adaylık veya deneme süresini tamamlamış olma gibi bir şart aranmaması,
 2. Sendikalı personel sayısının tespitinde, MEBBİS verilerine bakılmadan doğrudan Tevkifat Listelerinin dikkate alınması,

ç) Tevkifat Listelerinin belirtilen süreler içerisinde mutlaka ilgili sendikalara gönderilmesinin sağlanması,

 1. Mayıs ayına ilişkin bordroların hazırlanmasından sonra 15 Mayıs tarihine (15 Mayıs tarihinden önceki son iş günü mesai bitimine) kadar kesinleşmiş sendika üyelikleri prosedüre uygun olarak kurumlarına bildirilen ve ek bordro ile bilâhare maaşlarından kesinti yapılan personelin üyeliklerinin, sendika üye sayılarının hesaplanmasında dikkate alınması,
 2. Aynı anda iki sendika üyesi olunmasına imkan verilmemesi, birden çok sendikaya üyelik halinde ise sonraki üyeliklerin geçersiz olduğu,
 3. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarında sendikalı personel olmasa da, bu yazıya ekli Ek-1 Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formunun doldurulması,
 4. Aylıksız izne ayrılan profesyonel sendika ve şube yöneticilerinin, bu yazıya ekli Ek-4 4688 Sayılı Kanunun 18’inci Maddesine Göre Aylıksız İzne Ayrılan Sendikalı Personel Tespit Formuna işlenmesi ve kadrosunun bulunduğu birimlerde sendikalarının üye sayılarının belirlendiği Ek-1 Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formunda değerlendirilmesi, (Aylıksız izne ayrılan personel olmasa da bu form doldurulacaktır.)

ğ) Doğum, askerlik, isteğe bağlı ve benzeri nedenlerle aylıksız izne ayrılanların Ek-4 Forma işlenmemesi, sadece sendika yöneticisi olup da aylıksız izne ayrılanların söz konusu Forma işlenmesi,

 1. İl bazında sendikaların üye sayılarının eşit olması halinde ise en çok üye kaydetmiş iki sendikanın mutabakatı ile kur'a çekimi yapılarak yetkili sendikanın belirlenmesi,

ı) Sözleşmeli öğretmenlerin de sendika üyesi olabilecekleri, hususları göz önünde bulundurulacaktır.

 1. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince, 16 Mayıs 2022 tarihinde maaş bordrosuna ait Tevkifat Listeleri mal müdürlüklerinden/saymanlıklardan alınıp bu Tevkifat Listelerine göre bu yazıya ekli Ek-1 Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formu doldurulacak ve varsa sendika yetkililerine de imzalatılarak en geç 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.
 2. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerinde sendikalı personel bulunmaması halinde de Ek-1 Form doldurularak bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecek ve doldurulan Ek-1 Formun bir örneği personelin görebileceği öğretmenler odası ve benzeri yerlere asılacaktır.
 3. İlçe millî eğitim müdürlükleri, eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen Ek-1 Formları, bu yazıya ekli Ek-2 İlçe Sendikalı Personel Tespit Formuna dönüştürecek ve varsa sendikaların ilçe temsilcilerinin de imzasını alarak 20 Mayıs 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine teslim edecektir.
 4. İl millî eğitim müdürlükleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerinden gelen Ek-2 Formları, bu yazıya ekli Ek-3 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının (a) Bendi Gereğince Yapılan Toplantı Tutanağı Formuna dönüştürecek; sendikaların il şube yetkilisi (yoksa il temsilcileri) ile toplantı yaparak tutanak imza altına alınacak ve bir nüshası toplantıya katılan sendika yetkilisine/temsilcisine verilecektir.
 5. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince, sendikalı personel tespit formlarının sendikalar tarafından imzalanması için yapılan yazılı duyuruda belirtilen tarihte ve yerde toplantıya gelmeyen sendika olması halinde, gelmeyen sendika için tutanak tutulacak; belirlenen tarihte

ve yerde toplantıya gelmeyen sendika için toplantı tarihi ertelenmeyecektir.

 1. İl millî eğitim müdürlüklerince imzalanan Ek-3 ve Ek-4 Formlar en geç 24 Mayıs 2022 Salı günü mesai bitimine kadar sendikalar@meb.gov.tr e-posta adresine pdf formatında gönderilecek; ayrıca, Ek-3 ve Ek-4 Formlar resmî yazıyla en kısa zamanda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
 2. İl millî eğitim müdürlüklerinde sendika temsilcileri ile yapılan toplantıda sendika temsilcilerinin tutanağı şerh yazarak imzalamaları halinde, ayrı bir kâğıda yazılan bu şerhlerin bir örneği, imzalanan Ek-3 Form ile birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir. Ayrıca, somut bilgi ve belgeye dayalı şerhler ilgili mevzuat çerçevesinde incelettirilecek; varsa, sorumlular hakkında işlem yapılacaktır. Yapılan incelemenin sonucu, şerh yazan sendikaya (şube veya temsilciliğine) ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
 3. İl millî eğitim müdürlüklerinde yetkili sendika belirleme çalışmalarını yürütecek yetkilinin iletişim bilgileri, 09 Mayıs 2022 tarihine kadar sendikalar@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.
 4. Yetkili sendika belirleme çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesinin sağlanması amacıyla, bu yazı ekinde yer alan formları Tevkifat Listelerine uygun olarak doldurmayan okul ve kurum müdürleri ile özellikle sendikalara üye olma ve sendika üyeliğinden çekilmede yapılacak iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak zamanında gerçekleştirmeyenler hakkında valiliklerce inceleme başlatılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Fehmi Rasim ÇELİK

Bakan a.

Genel Müdür

OGRETMENMEB.COM

Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
2022 yılında il içi atama başvurusu yapacak mısınız?
Namaz Vakti 26 Mayıs 2022
İmsak 03:38
Güneş 05:31
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:32
Yatsı 22:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31