Danıştay, Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerine Son Noktayı Koydu

Danıştay, eğitim öğretime ara verilen dönemde Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmenlere ödenen ek ders hususunda son kararını verdi.

MEB ÖĞRETMEN 18.01.2022, 15:36 19.01.2022, 17:22
Danıştay, Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerine Son Noktayı Koydu

6/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ''ilgili mevzuatına göre'' ibaresi ile 10. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan ''ders yılı süresince'' ibaresinin iptali için dava açılmıştı.

Maliye Bakanlığınca da, ortaöğretim kurumlarında görevli rehber öğretmenlerin sınav dönemlerinde de yerine getirdikleri rehberlik çalışmasına bağlı olarak ders yılı dışındaki bu sürelerde ek ders ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı belirtilmişti.

Danıştay 12. Daire istemi reddetmişti.

Davacılar kararı temyiz etmiştir. İlköğretim okullarında görev yapan ve meslekle ilgili çalışmalara katılan rehber öğretmenlerin bir kısmının haftada 15 saat ek ders ücreti alabilmekteyken, ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere bu ücretin hiçbir surette ödenmediği, oysa ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlerin de ders kesiminden sonra yılsonu çalışma raporlarının hazırlanması ve bunların rehberlik ve araştırma merkezlerine gönderilmesi, gelecek eğitim-öğretim yılı rehberlik hizmetlerinin planlanması ve hazırlık çalışmaları, üniversite tercihleri öncesinde ve tercih sürecinde öğrencilere rehberlik çalışmaları yapılması, alan seçimi gibi konularda meslekle ilgili çalışmalarını yürütmeye devam ettiğini iddia etmiştir.


İDDK bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2020/43

KARAR NO: 2021/924

KARAR TARİHİ: 29.04.2021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : . Sendikası


 
VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- .

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

2- . Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

3- . Bakanlığı

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 22/05/2019 tarih ve E:2018/3706, K:2019/3915 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.


 
YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Ortaöğretim kurumlarında görevli rehber öğretmenlerin sınav dönemlerinde de yerine getirdikleri rehberlik çalışmasına bağlı olarak ders yılı dışındaki bu sürelerde ek ders ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı yönündeki Maliye Bakanlığının. tarih ve . sayılı işlemi ile bu görüş yazısında belirtilen açıklama doğrultusunda işlem yapılmasının bildirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının. tarih ve . sayılı işlemi ve 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ''ilgili mevzuatına göre'' ibaresi ile 10. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan ''ders yılı süresince'' ibaresinin iptali istenilmiştir.


 
Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 22/05/2019 tarih ve E:2018/3706, K:2019/3915 sayılı kararıyla;

Davalı idarelerin usule ilişkin süre ve husumet itirazları yerinde görülmeyerek işin esasına geçildiği,

12/03/1964 tarih ve 11654 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 05/03/1964 tarih ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun'un Ek 1. maddesinin 1. ve 2. fıkrası; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89. maddesi; 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 4. maddesinin 1. fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri, 5. maddesi ve 6. maddesinin 3. fıkrası, 10. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ve 25. maddesinin 1. fıkrası; 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin -22/04/2010 tarih ve 27560 sayılı Yönetmelik ile eklenen- 81. maddesinin 2. fıkrası; 17/04/2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin (i) bendi ve 50. maddesi düzenlemelerine yer verildikten sonra,


 
439 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesinde belirtilen kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak görev alanlarla diğer eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alanlardan kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlarla ilgili olarak düzenleme yapma konusunda Bakanlar Kuruluna takdir yetkisi verildiği, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceğinin yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edildiği,

Dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın, Milli Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulduğu, kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri, atölye ve laboratuvar öğretmenleri için aylık karşılığında kaç saat ders okutacaklarının, ek ders görevinin ne kadar olacağının ve buna ilişkin kuralların görevin niteliğine ve sorumluluk derecesine göre ayrı ayrı düzenlendiği,


 
Bununla birlikte, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rolünün olduğu, bu hizmetleri ifa eden rehber öğretmenlerin, görev yaptıkları eğitim-öğretim kurumlarında fiilen derse girmedikleri, söz konusu kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verdikleri ve anılan hizmetlerin öğrencileri, aileleri ve sınıf öğretmenlerini kapsadığı dikkate alındığında, rehber öğretmenlerin yürütmekte oldukları kamu hizmetinin etkinliğinin ve verimliliğinin daha çok ders yılı ile sınırlı olduğu,

Bu durumda, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenen ve "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca, ders yılı süresince haftada 18 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılan ve fiilen eğitim kurumunda görev yapması şartıyla ek ders ücretinden faydalanan rehber öğretmenlerin, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu Karar'ın 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ''ilgili mevzuatına göre'' ibaresi ile 10. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan ''ders yılı süresince'' ibaresinde ve söz konusu düzenlemelere dayanılarak tesis edilen işlemlerde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, rehber öğretmenlerin, derslerin kesildiği günden sonrası ile derslerin başlamasından önce yapılan sınav ve seminer dönemlerinde görevde olmalarına rağmen, 18 saat ek ders ücretini "ders yılı" tanımı nedeniyle alamadığı;

İlköğretim okullarında görev yapan ve meslekle ilgili çalışmalara katılan rehber öğretmenlerin bir kısmının Karar'ın 6. maddesinin 3. fıkrası hükmü gereğince haftada 15 saat ek ders ücreti alabilmekteyken, ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere bu ücretin hiçbir surette ödenmediği, oysa ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlerin de ders kesiminden sonra yılsonu çalışma raporlarının hazırlanması ve bunların rehberlik ve araştırma merkezlerine gönderilmesi, gelecek eğitim-öğretim yılı rehberlik hizmetlerinin planlanması ve hazırlık çalışmaları, üniversite tercihleri öncesinde ve tercih sürecinde öğrencilere rehberlik çalışmaları yapılması, alan seçimi gibi konularda meslekle ilgili çalışmalarını yürütmeye devam ettiği;

İlköğretim kurumlarıyla arasında bu şekilde farklılık oluşturulmasında hukuka uyarlılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:


 
Davalı idarelerden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuş, diğer davalı idareler tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:


 
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:


 
Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 22/05/2019 tarih ve E:2018/3706, K:2019/3915 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 29/04/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
2022 yılında il içi atama başvurusu yapacak mısınız?
Namaz Vakti 26 Mayıs 2022
İmsak 03:38
Güneş 05:31
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:32
Yatsı 22:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31