MEB, 6. Dönem Toplu Sözleşme Sonrası Ek Ders Ödemelerinin Nasıl Yapılacağını Açıkladı

MEB Personel Genel Müdürlüğü, 6. Dönem Toplu Sözleşme sonrası 2022 Ocak ayından itibaren ek ders ücreti ödemelerinin nasıl yapılacağını açıkladı.

MAAŞ VE EK DERS 28.01.2022, 12:35 28.01.2022, 12:41
MEB, 6. Dönem Toplu Sözleşme Sonrası Ek Ders Ödemelerinin Nasıl Yapılacağını Açıkladı

MEB Personel Genel Müdürlüğünün ''6. Dönem Toplu Sözleşme'' konulu ve 27.01.2022 tarihli yazısı Ogretmenmeb.com'da...

Bilindiği gibi Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme, 25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Toplu Sözleşmenin "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme" bölümü ile "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünde yer alan bazı düzenlemelerin uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

1- Öncelikle anılan Toplu Sözleşmenin 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasında uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.
2- Toplu Sözleşmenin "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme" bölümünün "Görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma" başlıklı 49'uncu maddesinde "(1) Devlet memurlarından daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara görev veya unvan değişikliği suretiyle atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167 nci maddesi uyarınca aylığa hak kazanmalarında, anılan maddede yer alan "görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren" ibaresi, "görevine başladığı tarihten itibaren" şeklinde uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.
Söz konusu hüküm gereğince, daha önce yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendi kapsamında atananların, atandıkları görev için öngörülen malî haklardan göreve başladıkları tarihten itibaren yararlandırılmaları uygulaması, atama şekline bakılmaksızın daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara, görev veya unvan değişikliği suretiyle atananlar bakımından da aynı şekilde uygulanacaktır.
3- Toplu Sözleşmenin "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8'inci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için daha önce sırasıyla %5 ve %15 artırımlı olarak ödenen ek ders ücretleri, sırasıyla %7 ve %20 artırımlı olarak ödenecektir.
4- Toplu Sözleşmenin "Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti" başlıklı 12'nci maddesinde; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 saat" ibaresi "4 saat", "56 saati" ibaresi ise "64 saati" olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır. Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmüne yer verilmiştir.
Söz konusu düzenlemeyle, yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 4 saat ek ders ücreti ödenecek; belleticilik görevi karşılığında bir öğretmene bir ayda 64 saate kadar ek ders ücreti ödenebilecektir.
Eğitim kurumu yöneticileri de (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı), asıl görevlerinin yanında istemeleri hâlinde yönetici olarak görev yapmakta oldukları yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumunda belletici olarak görev yapabilecek ve her iki görevi de tüm unsurlarıyla fiilen yerine getirmeleri koşuluyla, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılabilecektir.
5- Toplu Sözleşmenin "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 19'uncu maddesinde;  "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.
Buna göre; önceki sözleşme dönemlerinde yalnızca örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi uygulaması, yaygın eğitim kurumları bakımından da aynı şekilde uygulanacaktır.
6- Toplu Sözleşmenin "Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel" başlıklı 20'nci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.
Söz konusu kurs merkezlerinde kurs süresince fiilen çalışan yönetici ve öğretmenler dışındaki memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma saati ücretinin üç katı tutarında ödenen fazla çalışma ücreti, fazla çalışma saati ücretinin dört katı tutarında ödenecektir.
7- Toplu Sözleşmenin "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 21'inci maddesinde; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 5 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Buna göre ilgi (a) Kararın 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan müdür ve müdür başyardımcılarına daha önce haftada 24 saat ödenmekte olan ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri haftada 25 saat olarak ödenecektir. Aynı bendin (7) numaralı alt bendinde sayılan müdür yardımcılarına haftada 19 saat olarak ödenmekte olan ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri ise haftada 19 saat olarak ödenmeye devam edilecektir.
8- Toplu Sözleşmenin "Genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı" başlıklı 26'ncı maddesinde; "(1)Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 1 Ocak ve 1 Mayıs günlerinde resmi tatil sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ders görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılacaklardır.
9- Toplu Sözleşmenin "Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücretleri" başlıklı 27'nci maddesinde; "(1) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.
Buna göre, ilgi (a) Kararın 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasında örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerine bu görevleri karşılığında "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ödenen ek ders ücretinden, örgün eğitim kurumlarında aynı görevleri yürüten okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler de yararlanacaktır.
Diğer taraftan bir örneği ekte bulunan ilgi (b) yazıda belirtildiği üzere, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilen örgün eğitim kurumlarında aynı görevleri yürüten özel eğitim öğretmenleri de, "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat olarak ödenen ek ders ücretinden sınıf öğretmenleri gibi yararlandırılacaktır.
Sonuç itibarıyla, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve asıl görevleri sınıf öğretmenliği olan müdür yetkili öğretmenler ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri, bu görevlerine bağlı olarak "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.
10- Toplu Sözleşmenin "Rehber öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 28'inci maddesinde; "(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bu konumda olanlara aynı günlerde 2006/11350 sayılı Kararın 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, rehberlik öğretmenlerine yaz tatillerinde öğrencilerin ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçlerinde öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında daha önce fiilen görev yaptıkları her gün için 3 saat olarak ödenen ek ders ücreti, bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat olarak ödenecektir.
11- Toplu Sözleşmenin "Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 29'uncu maddesinde; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesi uyarınca yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat artırımlı uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Buna göre, ilgi (a) Kararın 14'üncü maddesinde münhasıran sayılan yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarının yöneticilerine haftada 20 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretleri, haftada 24 saat olarak ödenecektir.
12- Toplu Sözleşmenin "İşletmelerde mesleki eğitim ve staj görevi" başlıklı 32'nci maddesinde; "(1) İlgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde, 2006/11350 sayılı Kararın 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen saat sınırlamaları uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde, ilgi (a) Kararın 15'inci maddesinin ikinci fıkrasında il ve ilçeler bazında belirlenen saat sınırlamaları uygulanmayacak; anılan Kararın
 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilecektir.
13- Toplu Sözleşmenin "Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri" başlıklı 33'üncü maddesinde; "(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında haftada 15 saat ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 18 saat olarak uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenleri, ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.
Bilgilerini arz ve rica ederim.


Fehmi Rasim ÇELİK
Bakan a.
Genel Müdür

Yazının Eki İçin TIKLAYINIZ

OGRETMENMEB.COM 

Yorumlar (1)
İsa bayram 4 ay önce
Toplu sözleşme de sadece Pansiyonlu okul yöneticileri mi belleticilik yapabilir diyor? Pansiyonu olmayan okul yöneticileri belletmenlik yapamaz mı? bu nasıl zorlama bi yorum?
10
açık
Günün Anketi Tümü
2022 yılında il içi atama başvurusu yapacak mısınız?
Namaz Vakti 20 Mayıs 2022
İmsak 03:46
Güneş 05:35
Öğle 13:06
İkindi 17:02
Akşam 20:26
Yatsı 22:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31