Adayları MTSK'de Sınavsız Başarılı Sayan Öğretmen Hakkında Danıştay'dan Karar

Ehliyet sınavında adayları sınavsız başarılı sayan öğretmen hakkında verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını Danıştay bozdu.

EĞİTİM 11.01.2022, 19:10
Adayları MTSK'de Sınavsız Başarılı Sayan Öğretmen Hakkında Danıştay'dan Karar

Şırnak Silopi'de görev yapan öğretmen, sürücü adaylarını sınava tabi tutmadan başarılı saydığı için kademe ilerleme cezası aldı.

Ceza alan öğretmen temyiz için Danıştay'a gitti.

Danıştay, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının zaman aşımı süresinin 1 ay olduğunu hatırlattı.

DANIŞTAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR


Danıştay, 1 aylık soruşturma süresinin geçip geçmediğinin belirlenmesini istedi. Bu doğrultuda verilen kademe ilerleme cezasını bozdu.

DANIŞTAY'IN VERDİĞİ KARAR ŞU ŞEKİLDE

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/4187 E. , 2020/4756 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2019/4187

Karar No : 2020/4756


KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALILAR): 1- . Bakanlığı .

VEKİLİ : Av. .

2- . Valiliği / .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 15/10/2018 tarih ve E:2015/432, K:2018/4075 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.


YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Şırnak ili, Silopi ilçesi, .İlköğretim Okulu'nda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görev yapan davacının, 24.07.2010 tarihindeki fillerinden dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(f) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de sicil notu ve geçmiş hizmetleri dikkate alındığında bir alt ceza olan 125/C maddesi uyarınca "1/30 aylıktan kesme cezası" ile cezalandırılmasına; 18/09/2010 tarihindeki fiillerinden dolayı da "disiplin cezası verilmesine sebep olmuş fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır" hükümleri uyarınca anılan Kanunun 125/D-(f) maddesi uyarınca "bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Şırnak İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun . tarihli ve . sayılı kararına yapılan itirazın reddi yolundaki Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun . tarihli ve .sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

 
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare Mahkemesince; soruşturmacılar tarafından, o tarihte sınava giren diğer kişilere ulaşılmadığı ve ifadelerinin alınmadığı, araç kullanmadığını beyan eten Y.T inin savcılık ifadesi dışında bilgisine başvurulmadığı ve olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği görülmekte olup, tüm hususlara yönelik olarak kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapılmak suretiyle isnat olunan fiilin sübuta erip ermediğinin ortaya konulmasının gerekmesine karşın sadece bir kişinin ifadesi esas alınmak suretiyle davacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Davalı idareler temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesince, temyize konu karar hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI : Davalı idareler tarafından, temyiz aşamasında ileri sürdükleri iddiaların değerlendirilmediği ileri sürülerek Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.


 
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 15/10/2018 tarih ve E:2015/432, K:2018/4075 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:


 
MADDİ OLAY:

Dosyanın incelenmesinden; davacının Şırnak ili, Silopi ilçesi, . İlköğretim Okulunda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapmakta iken sürücü adaylarını sınava tabi tutmadan başarılı saydığı fiilinin yapılan soruşturma sonucu sübuta erdiğinden bahisle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E maddesinden sonra gelen 2. Paragrafındaki hükümler gereğince sicil notu ve geçmiş hizmetleri dikkate alındığında anılan Kanununun 125/E maddesinden sonra gelen 1. Paragraftaki "disiplin cezası verilmesine sebep olmuş fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içerisinde aynı cezayı gerektiren fiili ikinci kez işlediğinden bahisle getirilen teklif doğrultusunda davacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-f maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Şırnak İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun . gün ve . sayılı kararına vaki itirazın reddi yolundaki Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun . gün ve . sayılı kararının iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.


 
İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(f ) maddesinde "Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" fiilleri disiplin suçu olarak kabul edilmiş olup karşılığında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası öngörülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Zamanaşımı" başlıklı 127. maddesinde,

"Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,(...) başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar." hükmü yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Disiplin cezaları kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler.

Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatta belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.


 
Dava konusu olayda davalı idare davacıya disiplin cezası verilmesine neden olan olayın . tarihli ve . sayılı hazırlık soruşturmalı dosyaya ait . Cumhuriyet Savcılığı'nın yazısı ile . Kaymakamlığı'na bildirildiğini, Silopi Kaymakamlığı'nın da . tarih ve .sayılı yazı ile ilgili kişiler hakkında soruşturma açılmasını istediğini, Şırnak Valiliği'nin . tarih ve . sayılı onayı ile soruşturmaya başlanıldığını belirtse de, . tarihli disiplin soruşturma raporunda . tarihli soruşturma oluru ile soruşturmaya başlanıldığının belirtildiği görülmüştür.

Yukarıda açık metnine yer verilen uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağını ifade eden mevzuat hükmü karşısında, belirtilen sürenin geçirilmesinden sonra disiplin soruşturmasına başlanamayacağı açık olduğundan, mahkemece 04.05.2012 tarihli olurun İdareden istenilmesi, idarece olayın ne zaman öğrenildiğinin açıklığa kavuşturularak disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayıp uğramadığının tespiti ile yeniden bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarelerin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin, . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,


 
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 28/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar (0)
9
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce yüz yüze eğitimde bir ders süresi kaç dakika olmalıdır?
Namaz Vakti 17 Ocak 2022
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:47
Akşam 18:09
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11